Về hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 – 2023

Hướng dẫn tổ chức Lễ Khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2022 – 2023