TB v/v chi tiền hỗ trợ HP HK1 năm 21-22 của UBND TP

TB v/v chi tiền hỗ trợ HP HK1 năm 21-22 của UBND TP