Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai Đề án “Nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030” năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 1327/KH-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình, xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 và Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị thực hiện: