KH Xây dựng đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023 tại Trường THPT Đông Dương

KH Xây dựng đơn vị điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc năm 2023 tại Trường THPT Đông Dương