KH thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 6 tháng cuối năm 2022

KH thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 6 tháng cuối năm 2022