Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thuốc lá và các tệ nạn xã hội năm học 2023 – 2024

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, thuốc lá và các tệ nạn xã hội năm học 2023 – 2024