Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Thành phố năm 2022

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” cấp Thành phố năm 2022