Kế hoạch thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ học sinh – Năm học 2022-2023

Kế hoạch thực hiện kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ học sinh – Năm học 2022-2023