Kế hoạch Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)

Kế hoạch Phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023)