Kế hoạch tập huấn công tác Truyền thông – Giáo dục về Chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho học sinh các trường phổ thông, năm học 2022 – 2023

Kế hoạch tập huấn công tác Truyền thông – Giáo dục về Chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính cho học sinh các trường phổ thông, năm học 2022 – 2023