Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022

Căn cứ vào đặc điểm tình hình nhà trường và Kế hoạch năm học 2021 – 2022, trường THPT Đông Dương xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022 như sau

{aridoc engine=”pdfjs” width=”800″ height=”900″}https://truongdongduong.com/images/cong-khai/vb-kh/Ke-hoach-giao-duc-nha-truong-2122_THPT_DongDuong_17092021.pdf{/aridoc}