V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023

V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023