Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22/11/2022 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông

Thông tư 16/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 07/01/2023, thay thế Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2003 và Quyết định 01/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29/01/2004.