Thông báo v/v cấp CCCD gắn chip điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID

Thông báo v/v cấp CCCD gắn chip điện tử và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID