Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên năm học 2022-2023

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng văn hóa học đường

Tất cả các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị của HSSV (đặc biệt là trên môi trường mạng) và đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học và hoạt động giáo dục.

Đồng thời, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, nhà giáo và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi đơn vị và toàn ngành; mỗi thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho HSSV noi theo. Chủ động phát hiện và phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng tại đơn vị.