QĐ lập nhóm ứng dụng Zalo và Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhóm zalo của nhóm zalo trong điều hành, trao đổi công việc của trường THPT Đông Dương

QĐ lập nhóm ứng dụng Zalo và Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhóm zalo của nhóm zalo trong điều hành, trao đổi công việc của trường THPT Đông Dương