QĐ Ban hành Quy chế phối hợp giữa HĐQT và BCH Công đoàn cơ sở

QĐ Ban hành Quy chế phối hợp giữa HĐQT và BCH Công đoàn cơ sở