KH tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 22-23

KH tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 22-23