KH tổ chức kiểm tra HK1 môn GD địa phương lớp 10 năm học 2022-2023

KH tổ chức kiểm tra HK1 môn GD địa phương lớp 10 năm học 2022-2023