KH tham gia thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”

KH tham gia thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022”