Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 – 2030” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục tinh thần yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, niềm tự hào dân tộc, nâng cao sức khỏe học đường góp phần hình thành và phát triển cho học sinh, học viên, sinh viên Thành phố (HS, HV, SV) những phẩm chất đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018, giáo dục con người toàn diện, giúp học sinh phát triển hài hòa về đức, trí, thể, mỹ.
Xây dựng văn hóa trong trường học, xây dựng HS, HV, SV có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng; có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội, có kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, tay nghề cao.
Thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa học đường, lối sống văn hóa cho HS, HV, SV và xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị; tìm hiểu những giá trị trong Di chúc của Bác Hồ.