Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2023 – 2024

Kế hoạch  tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2023 – 2024