Thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ và thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh từ năm học 2023-2024

Thông báo hướng dẫn thực hiện hồ sơ và thủ tục chuyển trường, xin học lại, bảo lưu kết quả học tập đối với học sinh từ năm học 2023-2024