Quyết định thành lập BCĐ và các tổ công tác PC tội phạm – ANTT trường học năm học 22-23

Quyết định thành lập BCĐ và các tổ công tác PC tội phạm – ANTT trường học năm học 22-23