KH Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và hướng dẫn học sinh tự học năm học 2023 – 2024

KH Đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh và hướng dẫn học sinh tự học năm học 2023 – 2024