Kế hoạch tổ chức tham dự kỳ thi “Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố” năm học 2023-2024

Kế hoạch tổ chức tham dự kỳ thi “Học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố” năm học 2023-2024