Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng, An ninh cấp trường năm 2023

Kế hoạch tổ chức Hội thao Giáo dục Quốc phòng, An ninh cấp trường năm 2023